Wat is de Young Wadden Academy?

The Young Wadden Academy (YWA) is in het leven geroepen door de Waddenacademie op 31 juni 2016. Met de installatie van de YWA geeft de Waddenacademie vorm aan het streven om het waddenonderzoek te verjongen en jonge mensen van verschillende wetenschappelijke disciplines te verbinden. De Young Wadden Academie ambieert een internationale uitstraling en voert daarom bij voorkeur de Engelse naam.

Onze missie en visie

  • Stimuleren van kritisch, multidisciplinair denken en onderzoek onder jonge wetenschappers met betrekking tot het Waddengebied.
  • Bijdragen aan de Waddenzeesamenleving door  meedenken over de toepassing en ontsluiting van kennis.
  • Het Waddenonderzoek actief internationaliseren.

Wie wij zijn!

De Young Wadden Academy bestaat uit Bas Borsje (voorzitter), Melanie Bakema, Eelke Folmer, Stefan Hartman, Nora Mehnen & Mans Schepers.

 

Dr Bas Borsje, University of Twente

Bas Borsje lid De Jonge WaddenacademieBas bezit een MSc in Civiele Techniek (cum laude), een PhD op het grensvlak van ecologie en sediment transport (cum laude) en ontving een VENI beurs voor het ontwerpen van natuurvriendelijke vooroevers als innovatieve kustverdedigingsmaatregel. Bas combineert een positie als Assistant-Professor aan de Universiteit Twente, onderzoeker bij Deltares en expert bij Boskalis. Op dit moment is hij  betrokken bij innovatieve dijkversterkingsprojecten langs de Friese kust (POV Wadden) en geplande mega-suppleties op de buitendelta van de Waddeneilanden (Kustgenese2). Binnen deze projecten werkt hij als expert op het gebied van water en klimaat nauw samen met ecologen, beleidsmakers, fysisch geografen en tientallen gebruikers, beheerders en belangengroepen.

Dr Melanie Bakema, Veiligheidsregio Groningen

Foto Melanie Bakema

Dr Eelke Folmer, Royal Netherlands Institute for Sea Research

Eelke Folmer lid De Jonge WaddenacademieNa zijn studie biologie met afstudeerrichting ecologie, heeft Eelke bij de afdeling dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) promotieonderzoek gedaan aan o.a. gedragsecologie van steltlopers in de Waddenzee, de Banc d’Arguin, Mauretanië en in Roebuck Bay, Australië. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest als postdoc bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en als zelfstandig onderzoeker (Ecospace). Zijn onderzoek is fundamenteel en toegepast van aard en is gericht op actuele ecologische problemen rondom de Waddenzee. Hierbij combineert hij veldwerk met wiskundige, statistische en GIS methode en werkt hij samen met wetenschappers uit andere disciplines.

 Dr Stefan Hartman, Stenden University of Applied Sciences

Stefan Hartman lid De Jonge WaddenacademieStefan is recent gepromoveerd als planoloog. De rode lijn in zijn onderzoek is het omgaan met het spanningsveld tussen het behoud en de ontwikkeling van de leefomgeving en het zoeken naar balans en synergie. Theoretisch ligt zijn interesse bij het versterken van adaptief vermogen en veerkracht van sociaalecologische systemen. Als senior onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) is Stefan betrokken als projectleider, dan wel onderzoeker bij verschillende projecten in het Waddengebied en bij onderzoeken die van belang zijn voor het Waddengebied. Ook in zijn functie van senior docent bij de School of Leisure & Tourism van Stenden Hogeschool legt hij de koppeling met het Waddengebied bijvoorbeeld via studentenprojecten, afstudeeronderzoeken en via onderzoeksopdrachten in het masterprogramma International Leisure & Tourism Studies

 Dr Nora Mehnen, University of Oldenburg

Nora Mehnen lid de Jonge WaddenacademieNora promoveerde in 2013 als cultureel geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2013 tot 2015 werkte ze als postdoc bij de RUG waar ze participeerde in het WaLTER project, met name ten aanzien van de socio-economische aspecten van het trilaterale waddengebied. Op dit moment werkt Nora aan de Universiteit van Oldenburg, waar ze net begonnen is met een driejaarlijks project over krimp in vier toeristische gemeenten in het Duitse waddengebied. Haar interesse ligt ook bij beschermde gebieden en regionale ontwikkeling. Dankzij haar Duitse achtergrond is zij bij uitstek geschikt om bij de trilaterale ambities van de Young Wadden Academy het voortouw te nemen.

 

Dr Mans Schepers, University of Groningen

Mans Schepers lid De Jongen Waddenacademie

Mans is in 2014 cum laude gepromoveerd op vegetatiereconstructie in het Noord-Nederlandse kustgebied, in het bijzonder op de kwelders rond de  terpen in Groningen en Friesland. In zijn huidige onderzoek, mogelijk dankzij een VENI-subsidie van NWO, kijkt hij hoe de terpenbewoners erin slaagden in de onbedijkte kwelder gewassen te verbouwen. Daarvoor doet hij, in samenwerking met It Fryske Gea en ecologen van de RUG, experimentele akkerbouw op de kwelders in Noord-Friesland. Mans begeeft zich met zijn onderzoeksgebied op het grensvlak van mens en natuur. Mens en natuur zijn in Nederland, en in het waddengebied het meest extreem, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om het waddengebied te begrijpen moeten mens en natuur derhalve beide in beschouwing worden genomen. Dat kan alleen door samenwerking.

 

ywa logo