Naar aanleiding van onze 'Ditching Dikes' conferentie, heeft de Young Wadden Academy opgetreden als gastredactie van een Special Issue van Noorderbreedte.

In dit prachtige tijdschrift geven verschillende experts hun eigen kijk op onze relatie met de dijken. lees onze inleiding hier onder:

Ditching Dikes! Waddenzee zonder dijken?

De dijken aan onze Waddenzeekust zijn de meest zichtbare component van onze kustverdediging en daarmee iconen van de haast mythische 'strijd tegen het water'. Door de eeuwen heen hebben wij ze voortdurend opgehoogd, opgeschoven en verbeterd. Met de aanleg ervan stopte echter ook de sedimentatie, de afzetting van klei en zand, op alle grond achter de dijken. Ervoor ging de sedimentatie wel verder en groeiden de kwelders op veel plekken gestaag door.

Tel bij de gestagneerde sedimentatie nu eens zeespiegelstijging aan de ene en bodemdaling aan de andere kant op. Hierdoor zijn de polders achter de dijken steeds lager komen te liggen. Hoewel we technisch gezien de dijken lang kunnen blijven ophogen, zullen de kosten en risico’s voor toekomstige generaties steeds toenemen. Na vele eeuwen van dijken bouwen is het dan ook nodig om alternatieve ideeën en concepten te onderzoeken.

Langs de Waddenkust en elders in de wereld zoeken kustverdedigingsexperts naar alternatieven voor de statische 'grijze' dijken. Natuurlijke processen gebruiken- building with nature- is hierbij van groot belang. Deze benadering verdedigt de kust niet alleen maar maakt hem ook onderdeel van de verdediging. Het land achter de dijken wordt daarbij onderdeel van een nieuw kustlandschap. Hierin speelt de kustverdediging een rol als transitiezone en telt het breed economisch potentieel mee van de met de zee verbonden gebieden. Deze dynamische kijk gaat aile betrokkenen bij de kust aan. Dit alles vraagt om een radicale verandering van onze huidige kijk op de kust. 'Wie niet dijken wil moet wijken', is als motto gedateerd, onwenselijk en onnodig. Dit is voor de Young Wadden Academy reden om te proberen een proces op gang te brengen waarin mensen gaandeweg voorbij de dijken gaan kijken. Natuurlijk zullen die niet helemaal kunnen verdwijnen, maar we kunnen de overgangen tussen land en water wei vloeiender maken.

Juist in het prachtige Waddengebied, waar serieuze economische en demografische uitdagingen liggen, moeten we kansen die zich voordoen grijpen. De bewoners van de Waddenkust kunnen ervoor kiezen voorop te !open in de wereldwijde problematiek van de stijgende zeespiegel. Wanneer wij Iaten zien dat we flexibel omgaan met de veranderingen die onvermijdelijk zijn, biedt dit massa's kansen voor bewoners en ondernemers.

In deze speciale Noorderbreedte belichten we aspecten van een Ieven rond de Waddenzee zonder of met andere dijken. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn bijzonder serieuze problemen, maar wij zijn ervan overtuigd dat we ons kunnen aanpassen op een wijze die nieuwe iconen zal voortbrengen. We hopen u mee te nemen in ons enthousiasme hierover.

 

noorderbreedte